stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Kerkarchieven

Websites 1 - 9 van 9:

www.kerknet.be/aartsbisdom/organisatie/diocesaan-archief

Aartsbisdom Mechelen-Brussel | Diocesaan Archief

Het aartsbisschoppelijk archief is het geheugen van het aartsbisdom. Het heeft zowel een administratieve als een culturele functie. Het aartsbisschoppelijk archief heeft een dienstverlenende functie ten aanzien van de centrale diensten van het aartsbisdom en de drie territoriale vicariaten op het vlak van archiefbeheer. Daarnaast staat het in voor het beheer, de ontsluiting en de valorisatie van de historische archieven van het aartsbisdom.


Screenshot van website

www.bisdomdenbosch.nl/bisdom/geschiedenis-kunst-cultuur/archief

Archief - Bisdom van 's-Hertogenbosch

Het bisdomarchief beheert de nalatenschap van het bestuur, zoals dat vanaf het begin van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch (1559) is gevoerd door de opeenvolgende bisschoppen en de onmiddellijk met hen verbonden personen en instanties. Het bevat onder meer archieven van bisschoppen, vicarissen, het secretariaat en het economaat van het bisdom, het voormalige bisdomblad en van de diocesane afdeling bouwzaken. In totaal berust nu ongeveer twee kilometer archief in de depots aan de Lange Putstraat. Medewerkers werken aan een grootscheepse inventarisatie en ordening van het bisdomarchief. Om die reden is het archief voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoek en onderzoek. De medewerkers van het bisdomarchief verstrekken tevens adviezen aan parochies op het gebied van archiefvorming en beheer.


Screenshot van website

adckampen.nl

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde kerken in Nederland

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek.


Screenshot van website

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dep&ids=archief

Bisdom Haarlem-Amsterdam - Afdeling Archief

Het meest recente archief van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat alle do­cu­menten omvat geda­teerd na 1965, bevindt zich in het Bis­schops­huis te Haar­lem. Hier ligt ook een groot aantal teke­ningen van kerken in het bouwarchief opgeborgen. Dit archief is in principe niet open­baar. Voor spe­ci­fie­ke vragen kunt u zich evenwel wen­den tot de archiva­ris.


Screenshot van website

www.bisdom-roermond.nl/archief

Bisdom Roermond | Archief

De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam. De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 – 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden. De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers. Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.


Screenshot van website

www.bisdomrotterdam.nl/bisdom-rotterdam/bisdombureau/afdelingen-a-k

Bisdom Rotterdam | Bisdomarchief

De archiefadeling beheert de semi-statische en statische archieven van het bisdom, adviseert de interne bisdomorganisatie over de documentaire informatievoorziening en adviseert en ondersteunt parochies en andere kerkelijke instellingen van het bisdom over het archiefbeheer. De bisdomarchieven vanaf circa 1970 bevinden zich bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. De bisdomarchieven over de periode circa 1853 - 1970 bevinden zich bij het Nationaal Archief in Den Haag. Archiefbescheiden ouder dan 50 jaar en die bij het Nationaal Archief berusten, zijn openbaar voor derden. Voor het raadplegen van archiefbescheiden van jongere datum is schriftelijke toestemming van de bisdomarchivaris vereist.


Screenshot van website

www.erfgoedkloosterleven.nl

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

In het Kruisherenklooster van Sint Agatha, is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. Ruim 100 kloostergemeenschappen brengen hier hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland. Vanwege vergrijzing kunnen veel kloostergemeenschappen hun erfgoed niet zelf blijven beheren. Zij besloten om in het oudste klooster van Nederland gezamenlijk een erfgoedcentrum op te richten. Een deel van de kloostergebouwen is gerenoveerd en er is een archiefdepot gebouwd. U vindt er de collecties van grote en kleine kloostergemeenschappen, van zusters, paters en broeders. Ze waren door de eeuwen heen werkzaam in armenzorg, onderwijs, ziekenzorg, parochies en verenigingen, en stonden aan de wieg van onze maatschappelijke voorzieningen. Het Erfgoedcentrum betreft een samenwerkingsproject van twee stichtingen. Stichting Sint Aegten werd in 1998 opgericht om het erfgoed van de Orde der Kruisheren te beheren. De Kruisheren bewonen het klooster van Sint Agatha vanaf 1371 tot op heden en bewaren er een monumentale bibliotheek, archieven en waardevolle (kunst)historische voorwerpen. De kloostergebouwen zijn rijksmonument.


Screenshot van website

www.hdc.vu.nl/nl

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) | Vrije Universiteit Amsterdam

Het HDC Centre for Religious History is onderdeel van de leerstoelgroep Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het HDC richt zich op onderzoek, onderwijs en valorisatie van de geschiedenis van religie in het algemeen en van religie in Nederland in het bijzonder. Het HDC werkt nauw samen met de Universiteitsbibliotheek (UBVU), met name vanwege de Collectie HDC/Protestants Erfgoed.


Screenshot van website

www.ru.nl/kdc

Katholiek Documentatie Centrum

Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast informatie, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën. In het Collectie- en acquisitieprofiel van het KDC staat aangegeven wat de collectiecriteria zijn die het KDC hanteert, hoe de collectie is samengesteld en wat de kwaliteit ervan is.


Screenshot van website